Ochrana osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Údaje, ktoré nám poskytnete s vašim súhlasom

Prostredníctvom našej webstránky máte možnosť vytvorenia si rezervácie cez rezervačný systém externého partnera. Je našou povinnosťou Vás informovať, že na spracovanie ako i uschovanie týchto dát je nevyhnutný Váš súhlas a taktiež Vás poučiť o Vašich právach.

Ako dlho uchovávame dáta a komu ich poskytujeme

Všetky osobné údaje ktoré nám budú poskytnuté uchovávame od dňa vytvorenia si rezervácie a účel ich použitia je výlučne interný. Zahrnuté sú tu len činnosti týkajúce sa vytvárania alebo modifikácie Vašich rezervácii. V žiadnom prípade nebudú použite na marketingové ani iné Vami neschválené účely. Dĺžka trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou trvá do tej doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte alebo nevyužijete jedno z Vašich doleuvedených práv.

Vaše práva

Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na Úrad pre ochranu osobných údajov. Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny. Právo na opravu - máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.
Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Kde si môžete uplatniť svoje práva

Kontaktovaním zodpovednej osoby – dpo@hotelavance.sk

Pokiaľ však máte za to, že Vám z našej strany neboli poskytnuté všetky informácie tak, ako by to malo byť máte možnosť podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.